VÝKLADOVÝ SLOVNÍK REKLAMŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY V REKLAMNÍ BRANŽI A PRO TY, KTEŘÍ NĚKOHO Z REKLAMKY NÁHODOU POTKAJÍ.

Pokud vás to hodně zajímá, klikněte sem!

agoška je familiérně agentura.
ajdja [piš idea] jest myšlenkou.
ajsíkjů [piš ICQ] je na posílání mesyčí lepší než mejl.
ajťák vulgo ájtýmenečr [piš IT manager] je správce sítě, takový kmotr rybář.
ambrela [piš umbrella] znamená zastřešující nápad. Lze jej také prezentovat jako koncept.
animatyk [piš animatic] je nejlepší způsob, jak vnutit klientovi návrh spotu: prostě za neuvěřitelně horentní částku nechat naanimovat mdlý storáč.
ártdajrektr [piš art-director] neboli grafik alias výtvarník vymýšlí lejaut podle brýfu, s použitím mandatórií a ve spolupráci s kopyrajtrem, kryjejtyvdajrektrem a ekauntem, ruce má détépáka.
autdór [piš outdoor] je všechno, co je mimo prodejnu a slouží ku propagaci toho, co je prodejně. Typickými autdóry jsou bilbordy, poustry, sitylajty a poutače.
bačet [piš budget] znamená rozpočet a platí pro něj to samé, jako pro džingl. Kromě toho, zmíní-li v brýfu ekaunt "nískejbačet", znamená to pro kreativce, aby se s tím neprděli.
badykopy [piš body-copy] vysvětluje to, co nelze pochopit z vtipného hedlajnu. Je to informace zhuštěná do několika výkřiků. Autorem badykopy je kopyrajtr, spoluautorem jsou mu všichni pracovníci klientova marketingu včetně písařky a vrátného.
bárneti jsou edmeni agošky Leo Burnett.
bártr [piš barter] znamená půjčku za oplátku. Jinými slovy reciproční reklama, za kterou mýdyjaselrs (rozuměj edvertájzink ekaunt menečr, sejlz menečr) [piš media-sellers, advertising-account-manager a sales-manager] dostanou lístky na koncert nebo permanentku na skvoš [ piš squash].
beloudzlajn [piš below-the-line, zkráceně BTL, Moráváci říkají "betelne"] jest opakem eboufzlajn a znamená podlinkovou aktivitu, čímž se rozumí vše mimo základní sadu reklamních médií, kterou tvoří bilbordy, inzeráty a spoty rozhlasové a televizní.
bejzment [piš basement] sobě nese podstatu věci.
bejzovat foldry [piš to base folder] vulgo foldrovat znamená zakládat si složky. "Zabejzujte foldr pro mesyče," říká ekaunt asistentce.
benefit předmětu reklamy je vyjádřen přívlastky, přídavnými jmény superlativy.
bilboš [piš billboard] alias bilbord je obří plakát, umístěný kamkoli, kde je stejná či menší plocha než má plakát sám. Používá se k vnucování hesel a dogmatických sdělení, z nichž každé dvacáté v sobě nese maximálně 5 % pravdy. Nesmí vyvolávat dojem, že je součástí dopravních značení, aby neodváděl pozornost řidičů od skutečných značek, ale zároveň musí upoutávat pozornost řidičů - pro něž je většinou určený - do té míry, aby si jej zapamatovali a jeho sdělení si vryli do paměti, kteroužto paměťovou položkou vymažou jinou položku, většinou značku omezující rychlost ve vsi.
bord [piš board] je lepší papundekl. Skica švihovka na něj nalepené se změní v prezentaci a storybord.
brejstóming [piš brain-storming] je nedílnou součástí brýfingu. Lidé vně agošek mu říkají vymejvárna.
brendofka je kampaň na posílení povědomí produktu, nedá se ale změřit její úspěšnost
brýfing [piš briefing] je veselá sešlost nad zakázkou. Lze to také česky vyslovit jako zadání, čímž je myšlena skutečnost, že ti, jimž je úkol zadáván, jsou zadavatelem obrýfováni.
cílovka neboli cílová skupina vyjadřuje terč, do něhož se chce reklama strefit. Cílovka může být jak věková, tak pohlavní či profesní. Cílovkou obecnou je hlupák, který neumí do pěti počítat, nikdy neviděl auto a pere ve valše.
čejárpíčko [piš GRP alias Gross Rating Point] říká mýdyjaplenerům, jak úspěšný byl spot v danou dobu. Nikdo jiný než lidé z mýdyjadypártmentu tomuto výkladu nerozumějí.
čekovat [piš check-it] znamená slídit po chybách podřízených ty pak hlásit výš.
čenyjepejč [piš junior-page] je nesmyslný formát inzarátu v novinách - nevychází z dělení stránky 1/2, 1/4, 1/8 atd., ale má přibližně rozměry A4 a je vždy na výšku
čobnamba [piš job-number] je číslo zakázky.
dajrektmejl [piš direct-mail] nebo zkráceně dajrekt je to, co vás štve ve vašem poštovním kastlíku, protože jste si nic takového neobjednali, a když si to už náhodou přečtete, tak potom utratíte zbytečně peníze za něco, co vůbec nepotřebujete, ale když ono to ale bylo tak výhodné!...
dajrektr [piš director] je nejnižší funkce reklamní agentuře. Každý je něčeho dajrektrem: ártdajrektr, eksekjutyvdajrektr, ekauntdajrektr, dýtýpý..., rysepšn..., sejlz..., mýdia..., kryjejtyv..., klajent..., trefyk..., fajnenšl..., atd. Reklamní agentury zaměstnávají pouze ředitele. Bez ohledu na to, že vetšina řediteluje pouze své židli.
dedlajna [piš deadline] je pevný časový údaj s libovolně posunovatelnými hranicemi, jemuž často předchází ouvrtajm. Dedlajna je zaklínadlem ekauntů, pro ártdajrektry je okamžikem, kdy by měli začít něco dělat.
détépák [piš dtp-operator] nepracuje v pomocném technickém praporu, ale jinak se jeho práce od černých baronů nijak neliší: i on je trestán za své vzdělání. Čím víc toho s počítačem umí, tím méně toho v práci stíhá.
dypjůty [piš deputy] je každý zástupce kteréhokoli dajrektra a jeho funkcí je nechat si kálet na hlavu v případě průšvihů, a nebo loajálně mlčet, chlubí-li se dajrektr jeho prací co svou (své deputátníky mají ekaunt dajrektr, iksekjůtyv dajrektr, kryjejtyv dajrektr, menečyn dajrektr, mýdyja dajrektr, stretéčik dajrektr, ňjůbyznys dajrektr, fajnens dajrektr; jediný, kdo jej nemá a kdo jej skutečně potřebuje, je každý ártdajrektr).
disižninfluensrs [piš decision-influencers] jsou zoufalci, kteří se bez dysižnmejkra neuprdnou. Buďte rádi, pokud jimi nejste.
dysižnmejkr [piš decision-maker] je klíčová rozhodující osoba vlivem především na disižninfluensr.
dysplej [piš display] je něco papundeklu, co stojí na regálu, na pultu či na zemi, je to potištěno tematicky shodně s probíhající kampaní, má to mnohdy rafinované výseky a bigy (neboli přehyby) a zámky (aby to nespadlo) a má to upoutat zákazníka a donutit jej si přečíst hedlajnu a následně celou alegorii na nabízený výrobek.
dyzajn [piš design] je xicht čehokoli, co nevzniklo rukou boží, např. pneumatiky (tam se to ale čte bůhvíproč dezén).
džingl [piš jingle] je znělka. Poněvadž "opatřit znělkou" zní blbě, je nutno "džinglovat".
eboufzlajn [piš above-the-line] jest opakem beloudzlajn a je synonymem pro rádio, tývýčko a printy, odborně masmédia.
edmen [piš ad-man či ad-men] je zkratka pro člověka posedlého reklamou ať už tvůrče, nebo konzumně.
edsakses [piš ad-success] vulgo úspěšnost reklamy se dá změřit jen hardly. Websakses [piš web-ad-success] se dá změřit pomocí poměru kliksrů k vijů.
edvrčouryjel [piš advertorial] je víceřádkové plácání bez hlavy paty, převlečené za inzerát. Autorem je výhradně kopyrajtr.
edvrtajzyn [piš advertising] byly původně všechny placené plochy určené pro reklamu; postupem času se z toho stalo synonymum reklamy a kdekterý čičmunda, který ovládl korel, je edvrtájzynejčensy.
ekaunt [piš account, příp. account-director] je člověk, který všemu rozumí, všechno zná a všechno už viděl. Také je velmi kreativní a kdyby uměl kreslit a pracovat s počítačem a měl tiskárnu, dělal by si všechno sám a nepotřeboval by ani ártdajrektry, ani kopyrajtry. Jeho skutečným úkolem je bohužel pouze nabízení nápadu klientovi.
ekšn [piš action] je cokoliv, co nutí kohokoliv agošce jakkoli se pohnout. Jít si pro kafe je ekšn stejně jako promoušn nebo kástink.
érbraš [piš air-brush] vulgo "americká retuš" je oblíbeným zaříkadlem bezradných ártdajrektrů, když už neví, jak détépákovi vnutit svou myšlenku fotomontáže.
esystent [piš assistant] je ruce každému, kdo nemá chuť udělat to, co udělat má.
faxnout ustupuje rychlejšímu mejlnutí.
fejs [piš face] je totéž co imič.
fejslift [piš face-lift] je oprášená staroba novou mašličkou.
fejvr [piš favor] je zvýhodnění klienta aneb proč klientovi nevnutit šest inzerátů za cenu pěti?
flipčárt [piš flip-chart] je synonymem pro okázalé plýtvání papírem. Výše postavená nula demonstruje několika švihy fixem po papíru formátu B1 auditoriu níže postavených nul svoji vizi. Tento proces se názývá mýtyng.
fokusgrup [piš focus-group] je 10-12 náhodně vybraných osob zastupujících cílovku, jejichž reakce na simulovanou reklamní kampaň agentura vzápětí vyhodnotí a výsledky užije v reálné kampani.
foldrovat je totéž co zanésti do složky, zamésti si pod vlastním prahem či bejzovat.
fulservis [piš full-service] znamená, že agoška stojí haptáku, kdykoliv si klient zamane. Také to znamená, že klintovi nosí prádlo do čistírny, kterýkoli z dajrektrů oplenduje u kasy na večírcích a dělá ze sebe šaška při kdejaké promoušn. Dřív se říkalo být "agenturou na klíč", nyní většinou "fulservisejčensy" jsou na klíček.
fýčko [piš fee; enter-fee] je účastnický poplatek agošky při vstupu do tendru či kompetyšnu.
fýdbek [piš feed-back] je formou rebrýfu komunikovaná reakce na prezentaci.
hedlajna [piš headline] je úderný titulek inzerátu či poustru [piš plakát], kterým je řečeno vše podstatné a zároveň nic, aby bylo nutno se začíst do podrobnějšího textu. Hedlajna má být vtipná, zároveň však přímočará a bez jinotajů (typický představitel tzv. cílové skupiny je blbec). Pozor - neplésti si hedlajnu s klejmem!
chvějka viz vobler.
icebaut [piš it-is-about] je čistě reklamní jazyk. Neříkáme jím, že "tak to je", ale "je to o tom, že".
iksekjůtyv [piš executive] může být menečr [piš manager], dajrektr, ekaunt či mýdyja [piš media] a nese v sobě povinnost vykonávat to, co mu nařídí jeho čýfdajrektr [piš chief-director].
imič [piš image] je obrázek, který si učiní okolí ze mě, agentury, z kampaně, z klienta či z mýdyja. Součástí imiče bývá benefit, vizuál a korporejt, u jednotlivců pak ještě mobil, lajfstory [čti life-story] či lafstory [čti milenka], barák, auto, skvoš a dovolená (čím dál, tím líp). Imič je ale zároveň obrázek jako takový, namnoze na sajtě.
imičbenk [piš image-bank] je pestrobarevný katalog s fotografiemi všech žánrů, ponejvíce s rozesmátými či zamyšlenými byznysmeny a byznysmenkami, edmeny nevyjímaje. V agošce jsou hromady imičbenků, a když v nich hledátě nějaký konkrétní imič neznaje jeho číslo, počítejte s tím, že bude vždy v tom posledním, ať s tím už počítáte nebo ne.
imičkampaň [image-campaign] má vzbudit dojem, že firma nevyhazuje peníze oknem.
inkam [piš in-come] je vděk klienta vyjádřený penězi. Grosinkam je pak ročním obratem.
inovativní je přídavné jméno, které slouží upoutání pozornosti klienta, nikdo si už ale nepamatuje, jaký mělo význam.
jangové jsou edmeni agošky Young & Rubicam.
kampaň [piš campaign] je koordinovaný multimediální humbuk.
kástynk [piš casting] je zrůdnější verzí soutěže krásy, protože namnoze vyhrává šereda jen proto, že si to režisér tak přeje. Přesto jsou kástinky vyhledávaným místem setkání ambiciózních maminek, kalkulujících v rodinném rozpočtu s miliony za desetivteřinový záběr na prdelku jejich robátka.
kastovat znamená provádět kástynk.
ketering [čti catering] je nejoblíbenější složka při natáčení spotu. Agoška velkoryse hostí štáb za peníze klienta, který jinak počítá každou korunu.
kjůendejs [piš Q and A's neboli queries-and-answers] je soubor možných i nemožných otázek a doporučených odpovědí klientovi na jeho problém.
klájentrevjů [piš client-review] jsou nepravidelně organizované mýtyngy, při nichž šéfové agošky zjišťují od podřízených dajrektrů stav jednotlivých čobnamba.
klejm [piš claim] je krátké sousloví či holá věta, která společně s logem firmy vytváří její imič a v níž se nejčastěji vyskytují vazby typu "věc, která dělá", "něco navíc", "nic míň", "my a nikdo jiný", "my ano, jiní ne", "krásné něco", "něco, co něco...", "je to o tom, že..." apod.
klient je ten, kdo má vždycky pravdu.
kompetyšn [piš competition] je jiným - anglickým - slovem tendr.
komunikovat [koho, co] znamená hovořitmo sdělivše ničehož vniveč. Zjednodušeně řečeno: komunikace, tomunikace.
koncept je prvotní myšlenka, jíž se všichni z kreáče ihned chytnou, rozmixují ji a nacpou všude, kam se vejde. Koncept má vzbudit dojem, že strategie reklamy je detailně propracovaná. Čím víc konceptů, tím větší šance, že si klient vybere ten nejblbější.
kopáč viz kopyrajtr.
kopy [piš copy] viz badykopy.
kopyrajtr [piš copy-writer] vulgo textař alias kopáč se vyznačuje spoustou nápadů a mizernou češtinou. Má několik nepřátel: interpunkci, vyjmenovaná slova, sloh a ártdajrektry. Těchto nebýt, to by se to psalo!
korporejt [piš corporate, příp. corporate design] je souhrnem všeho, na čem klient staví svoji imič. Hlavním smyslem korporejtu je jeho porušování, cílem jeho užití je vnést zmatek mezi ekaunty, kteří je vnímají jako zaklínadlo v případě, že nesouhlasí s lejautem. Lze jej potkat i ve tvaru síjaj [piš corporate-identity].
kreáč [piš creative-department] je ekaunty démonizovaná skupina intelektuálů, kteří nebyli s to uplatnit se ve svých původních profesích (např. strojař, učitel, hudebník, dramatik, herec, grafik či DJ), a proto se dali k reklamě. Zahrnuje kryjejtyvdajrektora, kopyrajtry a ártdajrekrtory, takřečené kreatyvce. Netvůrčí složkou kreáče je détépé, jež na brýfech zastupuje trefykmenečr.
kreatyvec je membr kreáče.
kreatýva vulgo kreativita znamená, že každá blbost, která někoho z kreáče náhodou napadla, je těžce vydolovaná ajdja postavená na zkušenosti a vzdělání, což je blbost, která napadne jen někoho z agošky.
krousmýdyja [piš cross-media] znamená, že stejná ajdja se prolíná kampaní v různých mýdyjích (printy, TV i web).
kryjejtyv dajrektor [piš creative-director] je člověk bez vkusu a estetického vnímání, ale s nápady. Všude byl a všechno viděl. Každý nápad jeho kretivního týmu v něm probudí vzpomínku na "jeden výbornej spot". Chtěl by se kamarádit s umělci, ale oni se nechtějí kamarádit s ním. Je z toho smutný, a proto je pomlouvá. Zástupce kryjejtyv dajrektra má na vizitce napsáno Deputy Creative Director a skutečně není ničím jiným než deputátníkem, čteným ovšem dypjůty!
kýekaunt [piš key-account] je ekaunt, který ví vše úplně nejlíp, klienta zná jako žádný z ekauntů a je tudíž pro strategii klíčový. Poradit se s ním znamená dostat klienta na lopatky.
lejaut [piš lay-out] je "brnkačka a nechápeme, proč vám to trvá tak dlouho," vyčítají ekaunti kreatzvcům. Lejaut se řídí korporejtem a kromě mandatórií obsahuje vizuál, hedlajnu a badykopy. Pozor! Nijak nesouvisí s lejauterem!
lejautr [piš Layouter] je chudák, který neumí nic jiného než lepit prezentace na bordy. Také chodí pro kafe a časem se vyšvihne na pozici čenyjeprodjuzra [piš junior-producer].
litoška [piš litho] je barevný plát ofsetového filmu.
lýflet [piš leaflet] je obyčejný leták, nejčastěji "oboustranná áčtyřka".
mandatorýs [piš mandatories] jsou sadou nezbytností, bez nichž si klient neumí svoji reklamu představit (logo, korporejt, formát, lejaut, hedlajn, kopy, imič a vizuál). Pokud artdajrektr použije mandatórije, má šanci, že klient přistoupí na jeho kreatývu.
marketovat [piš to-market] je jedním z mála sloves v reklamštine; znamená prostě prodat.
markové jsou edmeni z agošky Mark/BBDO.
mejl neboli ýmejl alias Emilova zpráva [piš e-mail] je elektronická forma sdělení nejvyšší důležitosti, kterou kdybyste nedostali během několika minut, zhroutí se vám svět a dějiny přijdou o veliký okamžik. Důležitou složkou Emilova psaní je @, tzv. zavináč alias at sign, zkráceně etka (neplést s & rovněž řečeným et), znak obsažený ve všech abecedách, aniž kterýkoli z typografů tušil, k čemu bude určený. Proto ho tvůrci ýmejlu použili a dali mu smysl (jeden z šéfů BBK hláše do telefonu svůj ýmejl, řekl: "...piš si: karel - uzenáč - bébéká..."!) Pozor! Mejl může být i tzv. dajrekt!
mekeni jsou edmeni agošky McCann-Ericsson.
menečr [piš manager] zařizuje komukoli cokoli, je jen o málo výš než esystent a hodně pod dajrektry.
merčendajzyn [piš merchandising] je uragán triček, omalovánek, přívěsků a hracích karet s tématem určitého prodaktu; namnoze se jedná o píouesky.
mesík [piš kurýr] je původně černožlutý, dnes už jakkoli zbarvený mimozemšťan, typický tím, že se nikdy nezdrží déle než několik vteřin. Neplést s mesyčem!
mesyč [piš message] znamená sdělit někomu něco (skutečně o víc než o vágní "něco" nejde). Neplést s mesíkem!
mobil je věc, jejíž zvonění má stejný účinek jako zvuk natahovaného koltu v desperátově dlani - při zacvrlikání všichni majitelé mobilu podvědomě tasí své přístroje... Majitele zvonícího mobilu je slušné zdvořile upozornit: "Pane, zvoní vám sako!"
mudbord [piš mood-board] je koláž z různých výstřižků a barevných papírů, zkrátka ze všeho, co zbylo a co by mohlo byť i jen vzdáleně vyvolat v klientovi pocit, že agentura má strategii promyšlenou a do detailu propracovanou.
mýdyja [piš media] je reklamní odvětví samo o sobě. Stará se o plánování inzerce, o umisťování autdórů, sleduje čejárpýčka a svými analýzami vstupuje osobitě do prezentací klientovi. Sekci vede mýdyjadajrektr, důležitou osobou je mýdyjaplenr.
mýtyng [piš meeting] je jakýkoli střet dvou a více lidí. Mýting může být brýfem, brejnstormingem nebo klájentrevjů.
nachomýtink neboli náhodný mýting. Novotvar, který bezděky vymyslela moje žena, když jsme společně se synem, učícím se vyjmenovaná slova po "m", přemýšleli, proč se ve slově ochomýtat píše ypsilon, když slova podobná či stejně znělá (zmítat, namítat) se píší s měkkým "i". Moje žena totiž zcela intuitivně zařadila slovo "nachomýtat se" právě k omítce a z diskuze vyplynul (nebo "vyplinul" od slova linouti se?) právě tento termín.
ofysmenečr [piš office-manager] je skladník, obsluha kopírky a partner pro vypalování zobáků.
ouvrnajt [piš over-night] neboli nocovka je finiš před prezentací. Po téměř každém ouvrnajtu klient posune prezentaci na další den.
paurbrejk [piš power-break] je reklama vkládaná např. do přerušení při hokeji v televizi.
pek [piš pack] znamená, že když si koupíte drahou reklamu, kterou nechcete, dostanete k tomu ještě reklamu, kterou nepotřebujete.
pekšot [piš pack-shot] je něco mezi spotem a postpekšotem, což je něco mezi pekšotem a tegonem.
pekyč [piš package] je hromada papírů, kterou s sebou tahají ekaunti na každý mýtyng.
píoueska [piš POS, čili point-of-sales nebo point-of-purchase] jsou vesměs tištěné materiály, které chtějí otrávit zákazníka v prodejně do té míry, že si "to" koupí jen proto, aby měl pokoj.
poustr [piš poster] není nic jiného než plakát, ale poustr líp zní. Jinou formou mohou být abribus a sitylajt.
pozišjonink [piš positionning] vyjadřuje ve strategii konkrétní reklamní kampaně pozici klienta na trhu. Poněvadž žádný klient nepřizná, že je na dně, a žádná agentura nechce tuto skutečnost ve strategii zmiňovat a jakkoli na ní stavět, je pozišjonink vždycky ideální.
prajmtajm [piš prime-time] je hlavní vysílací čas v televizi.
pravda v reklamě prohrává se lží na celé čáře.
prezentace je přehlídka mobilů, nažehlených kváder, oslavných ód, prázdných řečí a v poslední řadě bordů s vlastními lejauty.
print je vše tištěné. Slovo "tisk" je ale české, a proto se nepoužívá.
prodakt [piš product] je cokoliv, čím klient obchoduje.
promoušn [piš promotion] je ekšn, při níž jsou k ní vyčlenění pracovníci reklamních agentur ochotni jakkoli se ponižovat ve jménu klienta, aniž za to dojdou jakékoli satisfakce. Chodí převlečení za krabici pracího prášku, za lišku stavební či teploušského Ažurita, v lepším případě rozdávají letáčky kdekterému blbu, který se jim připlete do cesty. Promoušn znamená rovněž, že prodejny jsou ověšeny a přeplněny kašírovanými prodakty, stojany a dyspleji. Promoušn znamená, že ekaunt přijde se zadáním a s pocitem, že se všichni strhají, aby lacinou voňavku koupil celý národ.
průfrýdr [piš proofreader] je náruživý čtenář, který textům rád dává svoji podobu. Přestože moc neovládá gramatiku a vyjmenovaná slova, jsou mu svěřovány korektury kopy, která většinou dokope.
prypres spejšialist [piš pre-press-specialist] je osvitkář, mačkač knoflíku <budiž> na ovládacím panelu osvitky.
pýár [piš P.R. neboli public-relations] agoška je partička bývalých novinářů, využívající svých známostí z minula k manipulaci s redakcemi za účelem uveřejnění pyjárka.
pyjárko [piš press-release] alias skrytá reklama je činnost ovlivňující veřejné mínění o klientovi (prodaktu) cestami nepřímé reklamy: interview zmiňující konkrétní značku, poznámka utroušená mimoděk při televizní debatě, ale i fáma a šíření paniky.
reklama, jak sám název napovídá, má za úkol klamat. Klam a lež jsou proto nejdůležitějšími nositeli reklamy a naopak.
saundbajts [piš sound bites] jsou hesla a slogany, jakkoli tomu význam sousloví neodpovídá.
selfproumou [piš self-promo] vulgo sebepodnět přichází na řadu, když se nedaří vyprodat reklamní prostor.
selinlajn [piš selling-line] je jiný výraz pro teglajn.
semtamka je často používaná píoueska a je to jedna z té přehršle samolepek na dveřích do každé prodejny a má za úkol zabránit cílovce vidět, co mají uvnitř, a donutit ji tak ke vstupu. Při odchodu straší příslibem příští návštěvy.
sitylajt je tabule, do níž narážejí slepci.
skvoš [piš squash] je vedle biliáru, doutníků a šourýlu nejoblíbenější zábavou dájrektrů.
slajda [piš slide] je průhledné něco, s čím se ohání povětšinou ártprodjůsři kolem skeneru. Rodilý Čech to něco nazývá diapozitivem neboli diákem. Ekaunti slajdou nazývají v lejzrovce potištěné fólie, na nichž - pomocí epidiáku - prezentují klientovi svoji strategii.
storáč neboli storybord [piš story-board] je kreslený scénář ke spotu. Vyznačuje se šibeničními termíny (ouvrnajty) a tím, že jakkoli schematickou kresbu klient vnímá jako kásting a bazíruje na maximální podobnosti.
streteči [piš strategie] je všemi dypártmenty agošky zkoordinovaný průběh kampaně.
sýelemko [piš CLM alias Customer-Lifetime-Value] je zjištění celoživotní hodnoty klienta.
sýjáremko [piš CRM vulgo ] znamená, že někde jsou shromažďována všechna data o zákaznívě kontaktu s firmou (např. mobilní operátor) - korespondence, stížnosti, reklamace, doklady o platební morálce. Z těchto dat si firma udělá o zákazníkovi určitou představu - předsudek -, a té přizpůsobí svou streteči přístupu k němu. Jinými slovy: "Zlobil's, nemáš na výhody nárok!" A naopak.
šelftókr [piš shalf-talker] je poutač vkládaný do regálu, vzniklý tak, že dlouhá papundeklová nudle se po délce přehne, přičemž horní část je držena na regálu vystavenými produkty, zatímco svislá část poutá pozornost svým úžasným dyzajnem a především burcujícími informacemi o kvalitě výrobku.
šelforganajzr [piš shelf-organiser] je cokoli, co drží zboží na regálu a brání jeho vypadnutí. Potisk neboli dyzajn šelftorganajzru z něj navíc činí účinnou píouesku, což s sebou nese další inkam.
šourýl [piš show-reel] je videokazeta plná reklam, z nichž každá druhá je "výborná" a každá třetí evokuje v kryjejtyvdajrektorově paměti vzpomínku na "jeden fakt výbornej spot".
teglajn [piš tag-line] je jiný výraz pro klejm.
tegon [piš tag-on] je vysvětlivka spotu. Většinou jednou větou a za dvě až pět vteřin řekne vše, co chtěl třicetivteřinový spot říci, ale pro samé umění na to nezbyl čas.
tendr [piš tender] je konkurs mezi agoškami.
trefykmenežr [piš traffic-manager] je většinou krásná mladá žena, jíž ekaunt, ártdajrektr, kopyrajtr či détépák nikdy neřeknou ne, ačkoli je jejich společným nepřítelem, neboť pracuje pro všechny strany. Zároveň je všem hromosvodem, když se něco podělá. Dřív se tato funkce jmenovala technický redaktor.
týzr [piš teaser] je vícefázová forma inzerce, nejčastěji užívaná v autdórech. V první fázi mate, ve druhé a dalších chlácholí.
vizuál je cokoliv, co lze zobrazit (tzv. visualisovat) ve vztahu k nabízenému produktu v printech, lýfletech, na poustrech, v televizi a vůbec všude, kam to agoška narve.
vobler [piš wabbler] neboli chvějka alias blembák je papundekl s pestrým potiskem, který se blembá na pružném rameni, opačným koncem upevněném k regálu či dyspleji.
výjájpý [piš V.I.P. neboli Very-Important-Person] je klient, kterému je pro jeho dobrý pocit věnována stejná péče jako ostatním klientům, ale ekaunt mu vsugeroval, že je něčím víc než ti ostatní.
zúmit! [piš zoom-it] řekne kryjejtyvdajrektr ártdajrektrovi, když nechápe demonstrovanou ajdju, protože není jeho.

"Reklamu lze chápat jako snůšku absurdních sloganů, anebo ji lze brát vážně", píše Světla Čmejrková ve fantastické knize "Čeština, jak ji znáte i neznáte" (Academia, 1996). To platí i o jazyku lidí kolem reklamy.

Tři roky jsem pracoval v reklamní agentuře. Jakkoli jsem měl snahu pochopit, jakým jazykem mí spolupracovníci hovoří, nikdy jsem jejich mluvě nepropadl. Snad i proto si mohu s čistým svědomím dělat z jejich reklamštiny legraci (čouky), protože sám ze své zkušenosti vím, že mnohé se dá vyjádřit nejen stejně smysluplně, ale namnoze i přesněji v češtině. Pravda, nejednou jsem se dík své urputnosti pojmenovávat věci jejich pravým jménem dostal do křížku s předstíraným nepochopením ekauntů či některých dajrektrů; to ale nijak nemělo vliv na mou ironii, ba naopak, posilovalo ji to. Sami jistě uznáte, že většina uváděných hesel v sobě nese víc povrchní imiče než byť jen zrnko informace. Obzvláště ekaunti jsou přímo posedlí reklamštinou, jak ale stoupají po jednotlivých postech, mnozí zmoudří a v křeslech dajrektrů si svůj projev víc hlídají (to ale neplatí pro dajrektry, kteří se do svých křesel jmenovali sami založením vlastní agošky).
Čímž ale vším výše uvedeným nesnižuji nepochybnou kvalitu kryjejtyv dypártmentů těch agošek, jejichž práce se komukoli líbí.
PB, listopad 2001
P. s. Určitě ve Slovníku spousta výrazů chybí. Každý smysluplný příspěvěk rád zařadím, budu-li znát jeho význam, případně situaci, v níž bývá užit. Předem (i zadem) za veškerou spolupráci děkuji.


Redaktory reklamního serveru Vajíčko.cz jsem byl vyzván ke spisku na téma výše uvedeného slovníku. Následující textová darda je tím, čím jsem je oblažil. Tento text a diskuze o něm jsou zde.

JAK SE HONZA UČIL REKLAMSKY

Tak jako je Pavel Novák šestým světadílem své Nádherné, novináři sedmou velmocí a sex nultým smyslem, tak je reklama čtvrtým rozměrem prostoru a planetou Země nezávislou na okolní Sluneční soustavě.

Občas se vám může stát, že vás náhoda zavede do reklamní agentury. Ať už jako zákazníka, nebo jako zájemce o pracovní místo. Jdete po ulici, jedete autobusem či metrem, a jste si - v rámci možností - jisti svou příslušností k národu, kultuře a jazyku, který vás odmala obklopuje. Jste si zároveň jisti svými schopnostmi, kterážto jistota vás dovedla až k rozhodnutí nabídnout reklamnímu světu své dovednosti. Jdete a tušíte, že se brzy ocitnete ve světě zcela jiném, ve světě krásy, pohody a laskavých slibů, ve světě viděném skrze pověstné růžové brýle. Netušíte ale, že než se v tomto světě zorientujete, budete se muset ještě jednu velice důležitou věc naučit: totiž jazyk lidí z reklamních agentur. Žargon, chcete-li. Já si jej nazval reklamštinou.

U ní neplatí okřídlené "kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem", neb ti, jež se dorozumívají reklamštinou, se zcela záměrně vyřazují ze společenství ostatních. Dovolím si rčení parafrázovat ve smyslu "hovoříš-li tímto jazykem, ztrácíš privilegium považovat se za člověka zase o něco vzdělanějšího".

Reklamština je tvořena dvěma na sobě zcela nezávislými jazyky, češtinou a angličtinou. (Pozor! Neplésti se zcela odlišným pojmem "czenglish"!) Z češtiny si spontánní tvůrci reklamštiny vzali především slovesa a spojky, z angličtiny pak podstatná jména. Víc nebylo třeba, reklamština se vyznačuje vesměs větami holými. Hovořit reklamsky je vcelku snadné: podstatným jménům anglickým dejte děj a pohyb slovesy českými ("Máme jen takový bačet...," "podle pozišjoningu navrhujeme promoušn pro klienta," "popsal jsem pekyč," "poslal jsem mesyč," "nalepili mudbord a poslali ho mesíkem" apod.). Horší už je to s myšlením v reklamštině. Kdo v ní začne přemýšlet, může být právem považován za hlupáka, protože se tak i chová. Z prostého důvodu - filozofovat ve větách holých nelze, a reklamština jinou než holou větnou vazbu nezná. To, že občas některý reklamátor svou větu rozvine, je jen jeho improvizace, nemající však v jazyce oporu.

Náhodný posluchač si musí zvyknout, že občas uslyší i vyložené nesmysly, nutkající k úsměvu, jemuž se však musí ubránit, neboť smysl onoho blábolu je bohužel myšlen vážně a jakékoli jeho zpochybení může vést k narušení vzájemného dorozumění. Zároveň není žádoucí vnímat plynoucí slova v jejich původních významech, neboť právě posun od vžitého smyslu k novotvaru činí reklamštinu řečí zcela svébytnou. V zásadě platí, že čím méně řeči reklamátora rozumíte, tím více jste normální a zdravý člověk.

Reklamština má ještě jednu zvláštnost. Člověk, jenž se jí vyjadřuje, prochazí během vývoje své znalosti jazyka mnohdy protichůdnými etapami. Jakožto elév neumí ani slovo. S postupem po žebříčku agenturní hierarchie hovoří více a lépe (zatím ale téměř nerozumí, což už samo o sobě je zvláštní). Na postech menečrů už hovoří i rozumí výborně, ba co víc - už tak občas i přemýšlí. Jako dajrektr hovoří plynně a přemýšlí rovnocenně. Pakliže se pak - což se ale podaří skutečně jen málokomu - stane dajrektrem bez všech přívlastků, tím "nejvyšším pánem železničářem", nastává zlom, neboť se stává většinovým nebo rovnocenným majitelem agentury a je nucen okolnostmi ke kontaktu s lidmi i mimo reklamní sféru a podřídit se jejich jazyku - to znamená některé z více či méně běžně užívaných řečí -, a svou znalost reklamštiny a své reklamské myšlení potlačovat, aby nevypadal jako blbec. Bohužel, v mnoha případech lidé v této fázi své kariéry jsou již natolik poznamenaní, že jakákoli jejich snaha zbavit se jha minulosti působí jen jako neupřímná a pouze účelová přetvářka.


Dosud jsem v reklamní agentuře pracoval tři roky. V jiných oborech by to nejspíš bylo málo, abych se mohl považovat za protřelého harcovníka, v reklamě je to ažaž. Jakkoli jsem měl snahu pochopit, jakým jazykem mí spolupracovníci hovoří, nikdy jsem jejich mluvě nepropadl. Snad i proto si mohu s čistým svědomím dělat z jejich reklamštiny legraci (čouky), protože sám ze své zkušenosti vím, že mnohé se dá vyjádřit nejen stejně smysluplně, ale namnoze i přesněji v češtině. Pravda, nejednou jsem se dík své urputnosti pojmenovávat věci jejich pravým jménem dostal do křížku s předstíraným nepochopením ekauntů či některých dajrektrů; to ale nijak nemělo vliv na mou ironii, ba naopak, posilovalo ji to. Sami jistě uznáte, že většina uváděných hesel v sobě nese víc povrchní imiče než byť jen zrnko informace. Obzvláště ekaunti jsou přímo posedlí reklamštinou, jak ale stoupají po jednotlivých postech, mnozí zmoudří a v křeslech dajrektrů si svůj projev víc hlídají (to ale neplatí pro dajrektry, kteří se do svých křesel jmenovali sami založením vlastní agošky).

Čímž ale vším výše uvedeným nesnižuji nepochybnou kvalitu kryjejtyv dypártmentů těch agošek, jejichž práce se komukoli líbí.
(listopad 2001)

P. s. Určitě ve Slovníku spousta výrazů chybí. Každý smysluplný příspěvěk rád zařadím, budu-li znát jeho význam, případně situaci, v níž bývá užit. Předem (i zadem) za veškerou spolupráci děkuji.
POKUD VÁS LÁKÁ NAUČIT SE ZÁROVEŇ E-REKLAMŠTINĚ, KLIKNĚTE SEM.